مراحل تولید و فرآوری انواع سنگ ساختمانیمراحل تولید و فرآوری انواع سنگ ساختمانی

پس از استخراج سنگ ساختمانی از معادن سنگ ، با استفاده از ماشین آلات آن‌ها بر روی ماشین‌های مخصوص حمل کوپ سنگ بارگیری و به سمت کارخانه‌های تولید سنگ حرکت داده خواهند شد. مراحل تولید و فرآوری انواع سنگ ساختمانی در کارخانه به صورت زیر صورت می‌گیرد.پس از تخلیه کوپ سنگ در مکان انبار سنگ کارخانه توسط دستگاهی به نام جرثقیل ، حال آن کوپ توسط استاد کار بر روی واگن قرار گرفته و برای برش به سمت ماشین آلاتی چون قله بر ، اره و 30 تیغ و همچنین مولتی وایر حرکت داده خواهد شد و پس از برش اولیه جهت فرآوری به سمت ماشین آلاتی چون کالیبر ، ساب ، حکمی بر و کله بر هدایت داده خواهد شد و پس از مراحل فرآوری سورت بندی آن انجام خواهد شد.

انواع فرآوری سنگ‌های ساختمانی

فرآوری سنگ‌های ساختمانی در ایران انواع خاصی نداشته و این دسته بندی بر اساس نوع ماشین آلات مورد استفاده در برش سنگ ساختمانی مطرح می‌شود. برای نمونه یک دسته از فرآوری با استفاده از ماشین آلاتی چون قله بر و 30 تیغ صورت می‌گیرد. و دسته بندی بعدی با استفاده از دستگاهی به نام اره و در این چندساله به استفاده از مولتی وایر نیز پرداخته می‌شود که این دو دستگاه موجب برش سنگ به صورت اسلب خواهند شد.